Actievoorwaarden

 1. Algemeen
  • Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Procter & Gamble Nederland B.V. gevestigd aan de Weena 505, te Rotterdam (hierna: ‘P&G’) in samenwerking met Kruidvat georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website kruidvat.nl/oralb.
  • P&G heeft Touch Promotions B.V., gevestigd op de Escudostraat 2, 292 XV te Barendrecht (hierna “Touch”) ingeschakeld voor de uitvoering van de actie.
  • Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
  • Deze actie begint op 9 mei 2022 00:00 uur en eindigt op 22 mei 2022 23:59 uur (hierna: “de Actieperiode”). De deelnemer kan de in de Actieperiode ontvangen activatiecode gebruiken t/m 5 juni 2022 23:59 uur
  • P&G is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Kruidvat, P&G en/of Touch daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden zijn jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal bekend gemaakt worden op kruidvat.nl/oralb.
  • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig is c.q. zijn of wordt c.q. worden vernietigd, is P&G gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert c.q. benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
  • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.
  • Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en worden na afloop van deze Actie verwijderd (zie ook 3.11).

 

 1. De Actie
  • Ga naar de Kruidvat winkel of kruidvat.nl. U krijgt bij aankoop van een Oral-B Cross Action opzetborstels 16-pak een activatiecode. De deelnemende producten staan duidelijk aangegeven, zowel online als in de offline winkels. De minimale aankoopwaarde is €59,99.
  • Indien de besteding geschiedt in een offline winkel van Kruidvat ontvangt u een tweede kassabon met daarop de unieke activatiecode. Indien de besteding geschiedt in de online winkel van Kruidvat ontvangt u een e-mail met daarin de unieke activatiecode.
  • Heeft u geen tweede kassabon of e-mail met een activatiecode ontvangen, maak hiervan dan melding bij de klantenservice van Kruidvat. Doe deze melding voor 22 mei 2022 23:59 uur. Na deze datum kunnen geen nieuwe meldingen meer in behandeling worden genomen. Voor de activatiecodes geldt op=op.
  • De activatiecodes kunnen alleen worden geactiveerd via www.kruidvat.nl/oralb. Deze pagina linkt door naar touchtickets.nl. Vul uw activatiecode en de benodigde gegevens in en vraag uw Tefal BlendForce 2 (GS/BL4208)aan. Deze wordt gratis thuisbezorgd. Voor de Tefal BlendForce 2 blender geldt op=op.

 

 1. Voorwaarden
  • Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
  • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
  • Aan deelname aan deze Actie zijn geen kosten verbonden behalve de aankoop van de in artikel 2.1 genoemde deelnemende actieproducten.
  • Elke natuurlijke persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan deze Actie.
  • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
  • Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen hebben recht op de gratis Tefal BlendForce blender 2 (GS/BL4208).
  • P&G is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
  • U bent verplicht uw aankoopbewijs te bewaren tot het einde van de Actie.
  • P&G en/of Touch zijn te allen tijde gerechtigd uw aankoopbewijs op te vragen om uw aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs. Kunt u dit aankoopbewijs niet overleggen, dan wordt u automatisch uitgesloten van deelname en ontvangt u de Tefal BlendForce blender 2 (GS/BL4208)
  • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een correct e-mailadres. Op dit e-mailadres ontvangt de deelnemer zijn bevestiging. P&G is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van deze e-mail en het daardoor al dan niet ontvangen van de Tefal BlendForce blender 2 (GS/BL4208). Heeft u na de aanvraag geen bevestiging ontvangen? Doe hier dan melding van binnen de Actieperiode (dus voor 5 juni 2022 23:59 uur) via de contactpagina op oralb.touchtickets.nl.
  • P&G, als organisator van deze Actie, en Touch, als uitvoerder van de Actie en beheerder van de website oralb.touchtickets.nl, zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonsgegevens. Touch zal de persoonsgegevens die u met haar deelt verwerken voor de uitvoering van de Actie en in lijn met haar privacybeleid. Touch zal uw gegevens niet meedelen aan derde partijen en zal uw gegevens onmiddellijk na de Actieperiode verwijderen. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Touch over u heeft, uitoefenen door contact op te nemen met Touch via privacy@touchpromotions.nl. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u het privacybeleid van P&G consulteren op www.pg.com en kunt u het privacybeleid van Touch consulteren op touchticketshop.nl.

 

 1. De Tefal BlendForce 2 (GS/BL4208)
  • Indien u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een Tefal BlendForce 2 blender (GS/BL4208). De afzender van het pakket is Touch.
  • Per huisadres kunt u maximaal één aanvraag doen. Tefal BlendForce 2 blender (GS/BL4208) wordt alleen naar bestaande adressen en bestaande huisnummers gestuurd.
  • De Tefal BlendForce 2 blender (GS/BL4208) is beschikbaar in één (1) kleur: zwart. Deze is niet te ruilen voor een andere kleur.
  • De activatiecodes kunnen alleen geactiveerd worden op www.kruidvat.nl/oralb. Na activatie kunt u de Tefal BlendForce 2 blender (GS/BL4208) Deze wordt gratis naar het door u opgegeven huisadres verzonden. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het correcte huisadres.
  • P&G noch Touch zijn verantwoordelijk voor het niet ontvangen van e-mails betreffende uw pakket. Let er ook op dat e-mails in uw spamfolder terecht kunnen komen.
  • De aanvraag van de Tefal BlendForce 2 blender is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De Tefal BlendForce 2 blender is niet inwisselbaar voor geld of voor andere producten van P&G. Bij weigering of niet aanvaarding van de Tefal BlendForce 2 blender of de aan de Actie verbonden voorwaarden zal de Tefal BlendForce 2 blender niet worden verstuurd.
  • Gebruik van de door P&G ter beschikking gestelde Tefal BlendForce 2 blender is voor rekening en risico van de deelnemer. P&G noch Touch kan aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de Tefal BlendForce 2 blender door de deelnemer. P&G noch Touch is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit het gebruik van deze actie.

 

 1. Klachten en defecten
  • Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend via het contactformulier op oralb.touchtickets.nl. 
 • Indien u een defecte Tefal BlendForce 2 blender ontvangt kunt u deze verzenden via de retourprocedure zoals vermeld op touchtickets.nl.